Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení

 

1. Souhlasím s tím, aby mi společnost Merchandising For You, s.r.o., se sídlem Školní 159, Špindlerův Mlýn 54351, IČ: 02012049, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 32572, která provozuje portál e-shop www.katalog.merchator.cz (dále jen „e-shop“ a „Provozovatel“), zasílala informace a obchodní sdělení, tj. zejména informace týkající se nabízení výrobků či služeb, reklamy či vybízející k návštěvě internetových stránek či informace určené k přímému či nepřímému marketingu a podpoře prodeje zboží či služeb nebo obchodního image (dále jen „obchodní sdělení“). Beru na vědomí a výslovně souhlasím s tím, že obchodní sdělení zaslána Provozovatelem se mohou týkat nejen Provozovatele, ale i třetích osob.

2. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 („GDPR“), tímto výslovně uděluji Provozovateli svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů, nezbytných pro zasílání obchodních sdělení, pro účely jejich zařazení do příslušné klientské databáze, a to i pro účely zasílání obchodních sdělení. V souladu s předchozí větou budou zpracovány tyto osobní údaje:

- jméno a přijmení

- název společnosti

- e-mail

- telefonní číslo

- adresa

3. Souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně. Zároveň potvrzuji, že jsem byl poučen o svém právu tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@merchandisingforyou.cz, Merchandising For You, s.r.o., Školní 159, Špindlerův Mlýn 54351.

4. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje nebudou při zpracování k uvedenémým účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

5. Osobní údaje poskytnuté Provozovateli na základě tohoto souhlasu nebudou poskytnuty ani předány třetí straně. Podrobnosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Merchandising For You, s.r.o. (zde).

6. Potvrzuji, že jsem byl poučen o svých právech, která mám v případě, že bych se domníval, že Provozovatel provádí zpracování mých osobních

údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s

ohledem na účel jejich zpracování, Konkrétně se jedná o následující práva:

6.1.    právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, aktualizaci nebo výmaz,

6.2.    právo požadovat, aby Provozovatel omezil zpracování osobních údajů, nebo vznést námitku proti jejich zpracování, jakož i

6.3    právo na přenositelnost poskytnutých osobních údajů.

7. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o svém právu požádat Provozovatele o informaci o zpracování mých osobních údajů, kterou mi je Provozovatel

povinen předat. Beru na vědomí, že Provozovatel má v takovém případě právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou

úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8. Souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala samotný nákup zboží.

9. Tento souhlas je udělen na dobu do jeho odvolání.

Přihlásit se

Heslo jsem zapomněl

Jsem tu poprvé a chci se registrovat